Četvrtak, Veljača 20, 2020
Text Size

donaldduck3                            OTVORENA  RAČUNALNA RADIONICA   

                                          "Svi smo protiv"

zatvor IMG 7298      

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj. 74/14), članka 5. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine broj NN 76/93, 11/94, 38/09), sjednica Skupštine održana dana 18.08.2015. godine usvojila je:
 
STATUT
OSNOVNE ODREDBE
 
Članak 1.
 
Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.
 
Članak 2.
 
Naziv udruge je: Otvorena računalna radionica „SVI SMO PROTIV“ Skraćeni naziv je: ORR
Sjedište Udruge je: Remetinačka 60, Zagreb. Odluku o adresi sjedišta donosi
Predsjedništvo.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
 
Članak 3.
 
Otvorena računalna radionica „SVI SMO PROTIV“ je Udruga građana registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
Udruga je neprofitna pravna osoba, nevladina i nestranačka organizacija.
Članak 4.
 
Udruga ima pečat.
 
Pečat je okruglog oblika s ispisanim sljedećim sadržajem: Otvorena računalna radionica
„SVI SMO PROTIV“, Zagreb.
 
Članak 5.
 
Pečat čuva i ovlašteno koristi Predsjednik i Tajnik udruge.
 
Članak 6.
 
Udrugu zastupa Predsjednik i Tajnik prema ovlastima utvrđenim ovim Statutom. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.
 
Članak 7.
 
Rad Udruge je javan. Javnost Udruge se ostvaruje na načine propisane ovim statutom i to:
- Pravodobnim izvještavanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvještajima, na posebnim skupovima ili drugi prikladan način.
- Putem sredstava javnog priopćavanja.
 
ČLANSTVO
Članak 8.
 
Članom Udruge može postati svaki građanin koji prihvati Statut. Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.
 
Članak 9.
 
Članstvo može biti:
 • Redovito
 • Podupirajuće
 • Počasno
Članak 10.
 
Redovitim članom smatra se aktivni član Udruge koji svojim aktivnim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge.
 
Članak 11.
 
Podupirajućim članom smatra se svaki građanin koji svojom aktivnošću i materijalnim doprinosom pridonosi ostvarivanju programskih zadaća Udruge.
 
Članak 12.
 
Počasnim članom može postati svaki građanin koji ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva Udruge.
 
Članak 13.
 
Redovnim i podupirajućim članom postaje se upisom u popis članova Udruge dok se počasnim članom postaje na temelju odluke Skupštine.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom t datumu prestanka članstva u udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Visinu članarine određuje Predsjedništvo.
 
Članovima Udruge izdaju se članske iskaznice.
 
Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje se posebnom odlukom Skupštine.
 
Članak 15.
Prava i obveze članova su:
 • Bavljenje aktivnostima vezanim uz računala
 • Pružanje pomoći osobama s invaliditetom
 • Sudjelovanje u upravljanju Udrugom
 • Čuvanje i podizanje ugleda Udruge
 • Plaćanje članarine
 
Članstvo u Udruzi prestaje:
- Dobrovoljnim istupanjem
- Neplaćanjem članarine
- Isključenjem
Član se briše iz registra članova Udruge bez posebne odluke ako do konca godine ne plati članarinu za tekuće razdoblje.
Odluku o stegovnoj odgovornosti članova donosi Predsjedništvo Udruge.
 
Predsjedništvo Udruge odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Udruge zbog teških povreda i prava i obveza kao i zbog nanošenja imovinske i neimovinske štete Udruzi.
Zbog povrede prava i obveza te nanošenja štete, članu Udruge Predsjedništvo Udruge može izreći;
- opomenu
- isključenje iz članstva Udruge.
 
Protiv odluke Predsjedništvo Udruge član Udruge može u roku od 15 dana od primitka odluke uložiti žalbu Skupštini koja je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine donijeta povodom žalbe člana je konačna.
 
Članak16.
 
Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća ureduju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
 
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.
 
Članak 17.
Udruga se može udruživati u saveze udruga, zajednice, mreže i međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.
 
CILJEVI, PODRUČJE(A) DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 18.
 
Udruga je osnovana u cilju promicanja i unapređenja korištenja različitíh tehnika vezanih uz upotrebu računala, a sve u cilju prevencije i borbe protiv ovisnosti, socijalne inkluzije osoba s invaliditetom te razvoja i unapređenja kvalitete njihova življenja.
 
Udruga djeluje na području tehničke kulture i socijalne djelatnosti.
 
Članak 19.
 
Djelatnosti udruge:
 • Popunjavanje slobodnog vremena mladih u smislu prevencije i borbe protiv ovisnosti
 • Savladavanje i vježbanje tehnike rada na računalu
 • Organiziranje tečajeva (za svoje članstvo) iz različitih područja primjene računala
 • Organiziranje akcija od humanitarnog značaja, u cilju prikupljanja i podjele potrebitima
 • Zaštita okoliša uz recikliranje elektronske opreme u cilju obnove i ponovne upotrebe
 • Organiziranje tribina i seminara o štetnosti elektronskog otpada te razvijanju svijesti kod mladih o gospodarenju i zbrinjavanju elektronskog otpada
 • Organiziranje prikupljanja, obnove i podjela elektronske opreme za potrebe osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom kao i osobama i ustanovama koje su u potrebi
 • Okupljanje i udruživanje osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, njihovih roditelja i drugih zainteresiranih građana radi zaštite i promicanja prava te razvoja i unapređenja kvalitete života osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
 • Organiziranje seminara, radionica, tečajeva i programa za osobe s invaliditetom
 • Organizacija natjecanja iz područja informatike
 • Organizacija proslava prigodnih datuma za članove ORR i članove njihovih obitelji
 • Suradnja s ustanovama iz područja socijalno-zdravstvene zaštite, obrazovanja i rehabilitacije u vezi s unapređenjem kvalitete života osoba s invaliditetom, osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s problemom ovisnosti
 • Poticanje suradnje s drugim udrugama u zemlji i inozemstvu te fondacijama i zakladama
 • Organizira i obavlja informativnu i izdavačku djelatnost sukladno Zakonu u okviru svoje djelatnosti
 • lzrada web stranica, portala i drugih oblika Internet informiranja
 • lzrada video produkcije
 • Rehabilitacija i socijalno integriranje ovisnika putem radionica predavanja i ostalih radno- okupacijskih aktivnosti
 • Omogućavanje izvršavanja rada za opće dobro na slobodi u skladu s važećim propisima
 • lzdavanje časopisa i ostale literature iz svoje djelatnosti te suradnja s eIektronskim, tiskovnim i drugim medijima na angažiranim tekstovima i prilozima
Članak 20.
 
Organi upravljanja Udruge su:
 
 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Nadzorni odbor
 
SKUPŠTINA
 
Članak 21.
 
Skupština je najviši organ upravljanja Udruge. Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi Udruge.
Članak 22.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine dok se izborna skupština održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo Udruge na vlastitu inicijativu.
 
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova
Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
 
Predsjedništvo saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.
 
Članak 23.
 
Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti Tajnik Udruge. U slučaju odsutnosti Predsjednika i Tajnika Skupštini predsjedava te potpisuje odluke osoba koju izabere Skupština javnim glasovanjem.
 
0 radu Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani udruge, a zapisnik potpisuje zapisničar.
 
Članak 24.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
 
Zadaće Skupštine su sljedeće:
 
Članak 25.
 • utvrđuje politiku rada Udruge,
 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješava osobe Predsjednika Udruge, članove Predsjedništva i Nadzornog odbora
 • bira i razrješava druga tijela udruge
 • bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu imenuje i opoziva likvidatora udruge,
 • daje smjernice za rad udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge, donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika
 • odlučuje i o drugim pítanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.
PREDSJEDNIŠTVO
Članak 26.
 
lzvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo.
 
Predsjedništvo čini 5 članova.
 
Članak 27.
 
Predsjedništvo je izvršni i operativni kolegijalni organ.
Predsjednik Udruge saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi njihovom radom.
 
Članak 28.
Predsjedništvo ima sljedeće zadaće:
 • Bira i mijenja tajnika Udruge
 • Bira i mijenja blagajnika
 • Saziva Skupštinu
 • Utvrđuje prijedloge programa rada, Statuta i drugih akata koje podnosi Skupština na razmatranje i usvajanje
 • Donosi odluku o isključenju člana iz udruge
 • Brine se o izvještaju usvojenih planova i programa
 • Podnosi izvještaj Skupštini
Članak 29.
 
Sjednice Predsjedništva saziva Predsjednik najmanje jednom u 3 mjeseca. Odluke se donose većinom glasova svih članova Predsjedništva.
 
Članak 30.
Za svoj rad Predsjedništvo odgovara Skupštini.
Mandat članova Predsjedništva traje 4 godine.
 
NADZORNI ODBOR
 
Članak 31.
 
Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad Udruge kao i organa utvrđenih ovim Statutom.
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima udruge.
Nadzorni odbor nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.
 
Članak 32.
 
Nadzorni odbor ima tri člana.
Mandat Nadzornog odbora traje četiri godine.
Sjednica Nadzornog odbora održavaju se po potrebi.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.
 
PREDSJEDNIK
 
Članak 33.
Predsjednika bira Skupština na mandat od četiri godine.
Predsjednik je ujedno i predsjednik Predsjedništva.
 
Članak 34.
Dužnosti Predsjednika su:
 • Zastupa Udrugu
 • Daje inicijative za unapređenje rada Udruge
 • Brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge
 • Sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge
 • Dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • Rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva
 • Obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima
 • Podnosi izvještaj o svome radu Predsjedništvu i Skupštini
U slučaju spriječenosti Predsjednika u svim poslovima mijenja ga Tajnik koji je po funkciji i član Predsjedništva.
 
TAJNIK
Članak 35.
Za obavljanje stručno administrativnih poslova Predsjedništvo bira i imenuje tajnika Udruge na mandat od četiri godine.
Tajnik Udruge vodi Registar članova.
Tajnik zastupa Udrugu prema ovlastima utvrđenim ovim Statutom.
 
MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 36.
 
Udruga ostvaruje prihode:
 
 • Od članarine
 • Od djelatnosti utvrđenim ovim Statutom
 • Od dotacija
 • Iz izvora u skladu sa zakonom
Članak 37.
 
Predsjedništvo utvrđuje visinu članarine za svaku tekuću godinu.
Financijski izvještaj podnosi nakon razmatranja od strane Nadzornog odbora, Predsjednik Skupštine na razmatranje i prihvaćanje.
 
IMOVINA UDRUGE-NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA
Članak 38.
 
Za provođenje svojih programa Udruga osigurava sredstva iz imovine Udruge. Imovinu Udruge čine:
 • Novčana sredstva koju je Udruga stekla uplatom članarina
 • Dobrovoljni prilozi, darovi, donacije i dotacije
 • Nekretnine i pokretne stvari
 • Druga imovinska prava
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom u skladu sa zakonom.
Članak 39.
Prihodi i rashodi Udruge utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština Udruge.
Ukupna sredstva (prihodi) raspodjeljuju se financijskim planom sukladno programu rada Udruge.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se ureduje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Financijsko-materijalno poslovanje Udruge obavlja se sukladno zakonu i aktima Udruge, lzvršnog odbora i glavnog tajnika Udruge.
Nalogodavac za izvršenje financijskog plana je glavni tajnik Udruge.
Članak 40.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjedništvo podnosi Udruzi na razmatranje i prihvaćanje.
Članak 41.
 
Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom. Udruga može stjecati nekretnine i pokretne stvari.
 
PRESTANAK POSTOJANJE UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM
Članak 42.
Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom ili odlukom Skupštine.
U slučaju prestanka rada odluke Skupštine ista mora biti donesena 2/3 većinom glasova ukupnog članstva.
Prestanak postojanja Udruge imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.
Udruga nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.
 
IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE
Članak 43.
 
Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština na prijedlog Predsjedništva.
Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (pravnim i financijskim) znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Udruge.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz nadležnog Registra.
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstva Udruge u visini koju određuje Predsjedništvo na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 44.
 
Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova nakon provedene rasprave na Skupštini.
Izmjene i dopune Statuta donose se na isti način kao i sam Statut.
Članak 45.
Autentično tumačenje odredbi Statuta daje Skupština Udruge.
 
U Zagrebu, 18.kolovoza 2015.
 
Predsjednik Otvorene računalne radionice
,SVI SMO PROTIV“
Mladen Plazibat